आँ’धीरातमा वि’वाहित प्रे’मिकालाई भे’ट्न ग’एका प्रे’मीलाई ओ’छ्यानबाटै नि’र्वस्त्र स’मातेर…

अन्तर्राष्ट्रिय

एजेन्सी । बि’हारको गो’पालगन्जमा ए’क यु’वकलाई आ’फ्नो वि’वाहित प्रे’मिकालाई भे’ट्नु नि’कै म’हँगो सा’वित भ’एको छ ।ती यु’वतीका प’रिवारले प्रे’मीलाई ओ’छ्यानबाटै स’मातेर स’डकमा घि’सार्दै ल्या’एर म’रणासन्न हुने ग’री कु’टपित ग’रेका छन् ।उ’नलाई ग’म्भीर अ’वस्थामा अ’स्पताल भ’र्ना ग’रिएको मि’डिया रि’पोर्टमा उ’ल्लेख छ । उ’नी आ’धीरातमा आ’फ्नी वि’वाहित प्रे’मिकालाई भे’ट्न ग’एका थिए । यु’वतीका प’रिवारले उ’नको को’ठाबाटै रं’गेहात स’मातेको ब’ताइएको छ ।

यो घ’टना सा’माजिक सञ्’जालमा स’मेत भा’इरल भ’एको छ ।य’सपछि प’रिवारले उ’नलाई नि’र्वस्त्र ब’नाएर घि’सार्दै स’डकमा ल्या’एका थिए ।त्य’सपछि उ’नीमाथि कु’टपिट भ’एको थियो । आ’रोपीका अ’नुसार उ’नलाई र’स्सीले बाँ’धेर कैयौँ कि’लोमिटर घि’सारिएको थियो । उ’क्त घ’टनापछि प्र’हरीले अ’नुसन्धान था’लेको ब’ताइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *